Tôn chỉ - Mục đích

Quỹ Hỗ trợ phát triển tài năng Thành Nam là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ các trường trung học phổ thông chuyên, trong đó có trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng học sinh, cấp học bổng, trao giải thưởng cho học sinh đạt kết quả cao trong học tập, các kỳ thi, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của giáo viên, học sinh, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.