Sáng lập viên

Nhận được sự tín nhiệm cao của Hội Cựu học sinh và Diễn đàn Kinh doanh Cựu học sinh, Ban Sáng lập Quỹ đã được thành lập nhằm vận động và tiến hành các thủ tục thành lập Quỹ theo luật định, bao gồm các thành viên:

  1. GS. TS. NGND. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cựu học sinh niên khóa 1973 - 1976, Trưởng ban Sáng lập.
  2. Anh Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FECON, cựu học sinh niên khóa 1986 - 1989, Phó Trưởng ban.
  3. Anh Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Dịch vụ Hàng không TASECO, cựu học sinh niên khóa 1991 - 1994.
  4. Anh Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kính Cộng, cựu học sinh niên khóa 1992 - 1995.